เงินคนพิการ

เงินคนพิการ2562 สิทธิที่คนพิการต้องเข้าใจ

        นอกจากคนพิการจะได้รับสิทธิค่ารักษาฟรี เรียนฟรี สมัครงานได้เหมือนคนปกติทั่วไป ผู้พิการก็มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือได้รับเบี้ยเหมือนผู้สูงอายุเช่นกัน ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับเงินคนพิการ 2562 แล้วได้เดือนละเท่าไหร่ ในกรณีเสียชีวิต ต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้รถเข็นไฟฟ้า Cruisemate จะมาตอบทุกข้อสงสัยให้ง่ายที่สุด

สารบัญเนื้อหา

ใครมีสิทธิได้รับเงินคนพิการบ้าง

ลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินคนพิการได้ที่ไหน

ได้เท่าไหร่และเงินเข้าวันไหน

ถ้าผู้พิการเสียชีวิตทำยังไง

สรุป

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเงินคนพิการ

 1. ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อปท. ตามทะเบียนบ้าน
 3. มีบัตรประจำตัวคนพิการถูกต้องตามกฎหมาย

สมชาย : มีข้อยกเว้นอะไรไหม

Cruisemate : มีครับ ยกเว้นผู้พิการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐครับ

สมชาย : แล้วบัตรประจำตัวคนพิการต้องทำยังไงละ

Cruisemate : มาดูหัวข้อต่อไปเลยครับ

กลับสู่สารบัญ

ลงทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการ

Cruisemate : ก่อนอื่นให้ผู้พิการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการให้ ไม่ใช่ใบแพทย์นะครับคนละอย่างกัน

สมชาย : ได้เอกสารรับรองความพิการมาแล้ว ทำยังไงต่อ

Cruisemate : ให้เตรียมเอกสารดังนี้ครับ

 • เอกสารใบรับรองความพิการที่รับรองจากแพทย์เฉพาะทาง(ตัวจริง!!เท่านั้นครับ)
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

  ** กรณีที่ผู้พิการเป็นเด็กไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน จำนวน 1 ชุด **

สมชาย : เอกสารครบแล้ว ต้องไปลงทะเบียนรับเงินคนพิการที่ไหน

Cruisemate : สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดเลยครับ

บัตรประจำตัวคนพิการ

สมชาย : ถ้าผู้พิการไม่สะดวกไปเองละ

Cruisemate : ให้ผู้ดูแลหรือคนอื่นไปทำเรื่องแทนได้ครับ เตรียมเอกสารของผู้พิการข้างต้นไปให้ครบแล้วเพิ่มเอกสารสำหรับคนที่ไปทำเรื่องแทน แบ่งเป็น 3 กรณีนะครับ

 • ผู้ดูแลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน ต้องใช้บัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน (สำเนา) อย่างละ 1 ชุด
 • ผู้ดูแลอยู่คนละทะเบียนบ้านกับผู้พิการ ต้องใช้เอกสารรับรองผู้ดูแลคนพิการ+สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง อย่างละ 1 ชุด
 • บุคคลอื่น ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ+สำเนาบัตรประชาชนผู้ดำเนินการแทนอย่างละ 1 ชุด

สมชาย : เด็กทำบัตรคนพิการมั้ย

Cruisemate : เด็กก็ทำได้ครับ รวมถึงคนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถก็ทำได้เช่นกัน แต่ต้องให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลมาดำเนินการแทนนะครับ

กลับสู่สารบัญ

บัตรคนพิการหมดอายุมั้ย

สมชาย : ต้องทำบัตรประจำตัวคนพิการทุกปีมั้ย

Cruisemate : ไม่ต้องครับ บัตรนี้ใช้ได้ตลอดชีวิต

สมชาย : ถ้าทำบัตรหายต้องทำยังไง

Cruisemate : บัตรชำรุดหรือสูญหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำใบแจ้งความไปขอจดทะเบียนใหม่ เตรียมเอกสารเหมือนเดิมไปทำบัตรใหม่

กลับสู่สารบัญ

ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ยังมีสิทธิต่างๆที่ควรได้รับนอกจากเงินคนพิการดังนี้

ลงทะเบียนสิทธิรับเงินคนพิการได้ที่ไหน

สมชาย : ไปทำบัตรประจำตัวคนพิการมาเรียบร้อย แล้วต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิเงินคนพิการที่ไหน

Cruisemate : ที่สำนักงานเขตหรือองค์การบริหารส่วนตำบาลแต่ละจังหวัด (อบต.) ตามทะเบียนบ้านนะครับ

สมชาย : ถ้าในอนาคตย้ายที่อยู่ละ ต้องทำยังไง

 Cruisemate : มี 2 กรณีครับ

 • เดิมอยู่กรุงเทพ แต่ย้ายไปเขตอื่นในกรุงเทพ ให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคนพิการที่สำนักงานเขตใหม่
 • เดิมอยู่กรุงเทพ แต่ย้ายไปต่างจังหวัด สำนักงานเขตจะไม่จ่ายเบี้ยคนพิการในเดือนถัดไป และต้องไปยื่นคำขอใหม่ในอบต.ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

กลับสู่สารบัญ

ลงทะเบียนรับเงินคนพิการต้องหลักฐานใช้อะไรบ้าง

สมชาย : มีบัตรประจำตัวคนพิการอย่างเดียว ยื่นขอรับเงินคนพิการได้เลยมั้ย

Cruisemate : ไม่ได้ครับ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรประจำตัวคนพิการ
 • ทะเบียนบ้าน

3 อย่างนี้ต้องเตรียมทั้งตัวจริงและสำเนา อย่างละ 1 ชุด นะครับ

ใครที่ต้องการรับเงินผ่านทางธนาคาร
อย่าลืม!! เตรียมสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงและสำเนา(เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อเลขที่บัญชี)

สมชาย : ถ้าคนพิการไม่สะดวกไปเองละ ให้คนอื่นลงทะเบียนเงินคนพิการแทนได้มั้ย

Cruisemate : ได้ครับ แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมพยาน 2 คนลงลายมือชื่อเรียบร้อยและบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่มายื่นแทน อย่าลืม!!นำหลักฐานของผู้พิการไปด้วยครับ

อีกอย่างคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุ ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับทั้ง “เบี้ยคนพิการ และเบี้ยผู้สูงอายุอีกด้วยครับ”

สมชาย : ดีเลยครับ แล้วเบี้ยผู้สูงอายุต้องทำอย่างไรบ้าง

Cruisemate : เบี้ยผู้สูงอายุ ลองอ่านข้อมูลตามนี้เลยครับ

กลับสู่สารบัญ

เงื่อนไขและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ 

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่

สมชาย : แล้วปี2562นี้ ต้องลงทะเบียนรับเงินคนพิการภายในวันไหน

Cruisemate : เปิดลงทะเบียนทุกวันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี

กลับสู่สารบัญ

เงินคนพิการได้เท่าไหร่

สมชาย : ลงทะเบียนแล้ว จะได้เงินเมื่อไหร่ เงินเข้าวันไหน

Cruisemate : ได้เดือนถัดไป

สมชาย : แล้วจะได้เท่าไหร่

Cruisemate : ได้รับเงินเดือนละ 800 บาท แต่ถ้ามีสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจะได้เพิ่มอีกเดือนละ 200 บาท รับได้ตั้งแต่เดือนพค.-กย. 2562

สมชาย : เงินคนพิการเข้าวันไหน

Cruisemate : ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

สมชาย : ผมมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย เงินจะเข้าวันไหน

Cruisemate : ถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินภายในวันที่9-15ของทุกเดือ

สมชาย : จะได้เงินเท่าไหร่

Cruisemate : จะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละคน ลองอ่านข้อมูลตามบทความด้านล่างได้เลยครับ

**แต่ว่าต้องให้ผู้พิการที่รับเบี้ยแสดงว่ามีตัวตนอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสังคมภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ไม่งั้นจะไม่ได้รับเบี้ยนะครับ **

กลับสู่สารบัญ

ส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกอ่านได้ที่บทความนี้เลย

รับเงินได้ที่ไหน

สมชาย : จำเป็นต้องไปรับด้วยตัวเองไหม

Cruisemate : ไม่จำเป็นครับ มีหลายช่องทางให้เลือก 

 • รับเงินสดด้วยตัวเอง
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินคนพิการ
 • ในนามผู้ดูแลคนพิการ
 • ในนามบุคคลที่รับมอบอำนาจ

กลับสู่สารบัญ

ผู้พิการเสียชีวิตต้องทำยังไง

ในกรณีเสียชีวิต ผู้ดูและหรือญาติแจ้งการตายภายใน 7 วันที่องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) พร้อมเอาสำเนามรณะบัตรมาด้วย

กลับสู่สารบัญ

สรุปคำถามสำหรับการรับสิทธิ์เงินคนพิการ

        เห็นไหมครับการขอรับเงินคนพิการ 2562 นั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลย คนพิการทุกคนควรไปรับสิทธิเพราะเป็นสิทธิที่คนพิการควรจะได้รับ ยังมีสิทธิได้ลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกด้วย ส่วนผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุก็มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุได้เช่นกัน ถึงแม้จะเป็นเงินเล็กน้อยแต่เงินส่วนนั้นช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวและทำให้ผู้พิการมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

กลับสู่สารบัญ