เงินคนพิการ

เงินคนพิการ2563 จ่ายเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท

        ในปี 2563 นี้ ครม.ประกาศอนุมัติเงินคนพิการ จากเดิมเดือนละ 800 เป็น เดือนละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเเบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และช่วยให้ชีวิตผู้การดีขึ้น แล้วต้องลงทะเบียนทำอย่างไรบ้าง? เงินออกวันไหน? และอีกหลายคำถามที่สงสัย วันนี้รถเข็นไฟฟ้า Cruisemate จึงมาตอบทุกข้อสงสัยให้ง่ายที่สุด

สารบัญเนื้อหา

ใครมีสิทธิได้รับเงินคนพิการบ้าง

ลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินคนพิการได้ที่ไหน

ได้เท่าไหร่และเงินเข้าวันไหน

ถ้าผู้พิการเสียชีวิตทำยังไง

สรุป

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเงินคนพิการ

 1. ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อปท. ตามทะเบียนบ้าน
 3. มีบัตรประจำตัวคนพิการถูกต้องตามกฎหมาย

สมชาย : มีข้อยกเว้นอะไรไหม

Cruisemate : มีครับ ยกเว้นผู้พิการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐครับ

สมชาย : แล้วบัตรประจำตัวคนพิการต้องทำยังไงละ

Cruisemate : มาดูหัวข้อต่อไปเลยครับ

กลับสู่สารบัญ

ลงทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการ

Cruisemate : ก่อนอื่นให้ผู้พิการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการให้ ไม่ใช่ใบแพทย์นะครับคนละอย่างกัน

สมชาย : ได้เอกสารรับรองความพิการมาแล้ว ทำยังไงต่อ

Cruisemate : ให้เตรียมเอกสารดังนี้ครับ

 • เอกสารใบรับรองความพิการที่รับรองจากแพทย์เฉพาะทาง(ตัวจริง!!เท่านั้นครับ)
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

  ** กรณีที่ผู้พิการเป็นเด็กไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน จำนวน 1 ชุด **

สมชาย : เอกสารครบแล้ว ต้องไปลงทะเบียนรับเงินคนพิการที่ไหน

Cruisemate : สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดเลยครับ

สมชาย : ถ้าผู้พิการไม่สะดวกไปเองละ

Cruisemate : ให้ผู้ดูแลหรือคนอื่นไปทำเรื่องแทนได้ครับ เตรียมเอกสารของผู้พิการข้างต้นไปให้ครบแล้วเพิ่มเอกสารสำหรับคนที่ไปทำเรื่องแทน แบ่งเป็น 3 กรณีนะครับ

 • ผู้ดูแลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน ต้องใช้บัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน (สำเนา) อย่างละ 1 ชุด
 • ผู้ดูแลอยู่คนละทะเบียนบ้านกับผู้พิการ ต้องใช้เอกสารรับรองผู้ดูแลคนพิการ+สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง อย่างละ 1 ชุด
 • บุคคลอื่น ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ+สำเนาบัตรประชาชนผู้ดำเนินการแทนอย่างละ 1 ชุด

สมชาย : เด็กทำบัตรคนพิการมั้ย

Cruisemate : เด็กก็ทำได้ครับ รวมถึงคนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถก็ทำได้เช่นกัน แต่ต้องให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลมาดำเนินการแทนนะครับ

กลับสู่สารบัญ

บัตรคนพิการหมดอายุมั้ย

สมชาย : ต้องทำบัตรประจำตัวคนพิการทุกปีมั้ย

Cruisemate : ไม่ต้องครับ บัตรนี้ใช้ได้ตลอดชีวิต

สมชาย : ถ้าทำบัตรหายต้องทำยังไง

Cruisemate : บัตรชำรุดหรือสูญหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำใบแจ้งความไปขอจดทะเบียนใหม่ เตรียมเอกสารเหมือนเดิมไปทำบัตรใหม่

กลับสู่สารบัญ

ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ยังมีสิทธิต่างๆที่ควรได้รับนอกจากเงินคนพิการดังนี้

ลงทะเบียนสิทธิรับเงินคนพิการได้ที่ไหน

สมชาย : ไปทำบัตรประจำตัวคนพิการมาเรียบร้อย แล้วต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิเงินคนพิการที่ไหน

Cruisemate : ที่สำนักงานเขตหรือองค์การบริหารส่วนตำบาลแต่ละจังหวัด (อบต.) ตามทะเบียนบ้านนะครับ

สมชาย : ถ้าในอนาคตย้ายที่อยู่ละ ต้องทำยังไง

 Cruisemate : มี 2 กรณีครับ

 • เดิมอยู่กรุงเทพ แต่ย้ายไปเขตอื่นในกรุงเทพ ให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคนพิการที่สำนักงานเขตใหม่
 • เดิมอยู่กรุงเทพ แต่ย้ายไปต่างจังหวัด สำนักงานเขตจะไม่จ่ายเบี้ยคนพิการในเดือนถัดไป และต้องไปยื่นคำขอใหม่ในอบต.ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

กลับสู่สารบัญ

ลงทะเบียนรับเงินคนพิการต้องหลักฐานใช้อะไรบ้าง

สมชาย : มีบัตรประจำตัวคนพิการอย่างเดียว ยื่นขอรับเงินคนพิการได้เลยมั้ย

Cruisemate : ไม่ได้ครับ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรประจำตัวคนพิการ
 • ทะเบียนบ้าน

3 อย่างนี้ต้องเตรียมทั้งตัวจริงและสำเนา อย่างละ 1 ชุด นะครับ

ใครที่ต้องการรับเงินผ่านทางธนาคาร
อย่าลืม!! เตรียมสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงและสำเนา(เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อเลขที่บัญชี)

สมชาย : ถ้าคนพิการไม่สะดวกไปเองละ ให้คนอื่นลงทะเบียนเงินคนพิการแทนได้มั้ย

Cruisemate : ได้ครับ แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมพยาน 2 คนลงลายมือชื่อเรียบร้อยและบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่มายื่นแทน อย่าลืม!!นำหลักฐานของผู้พิการไปด้วยครับ

อีกอย่างคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุ ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับทั้ง “เบี้ยคนพิการ และเบี้ยผู้สูงอายุอีกด้วยครับ”

สมชาย : ดีเลยครับ แล้วเบี้ยผู้สูงอายุต้องทำอย่างไรบ้าง

Cruisemate : เบี้ยผู้สูงอายุ ลองอ่านข้อมูลตามนี้เลยครับ

กลับสู่สารบัญ

เงื่อนไขและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ 

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่

สมชาย : แล้วปี2563นี้ ต้องลงทะเบียนรับเงินคนพิการภายในวันไหน

Cruisemate : เปิดลงทะเบียนทุกวันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี

กลับสู่สารบัญ

เงินคนพิการได้เท่าไหร่

สมชาย : ลงทะเบียนแล้ว จะได้เงินเมื่อไหร่ เงินเข้าวันไหน

Cruisemate : ได้เดือนถัดไป

สมชาย : แล้วจะได้เท่าไหร่

Cruisemate : ได้รับเงินเดือนละ 800 บาท

แต่รัฐบาลได้อนุมัติเพิ่มเบี้ยผู้พิการจากปัจจุบัน 800 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน เริ่มรับได้ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สมชาย : เงินคนพิการเข้าวันไหน

Cruisemate : ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

**แต่ว่าต้องให้ผู้พิการที่รับเบี้ยแสดงว่ามีตัวตนอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสังคมภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ไม่งั้นจะไม่ได้รับเบี้ยนะครับ **

กลับสู่สารบัญ

รับเงินได้ที่ไหน

สมชาย : จำเป็นต้องไปรับด้วยตัวเองไหม

Cruisemate : ไม่จำเป็นครับ มีหลายช่องทางให้เลือก 

 • รับเงินสดด้วยตัวเอง
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินคนพิการ
 • ในนามผู้ดูแลคนพิการ
 • ในนามบุคคลที่รับมอบอำนาจ

กลับสู่สารบัญ

ผู้พิการเสียชีวิตต้องทำยังไง

ในกรณีเสียชีวิต ผู้ดูและหรือญาติแจ้งการตายภายใน 7 วันที่องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) พร้อมเอาสำเนามรณะบัตรมาด้วย

กลับสู่สารบัญ

สรุปคำถามสำหรับการรับสิทธิ์เงินคนพิการ

        เห็นไหมครับการขอรับเงินคนพิการ 2563 นั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลย คนพิการทุกคนควรไปรับสิทธิเพราะเป็นสิทธิที่คนพิการควรจะได้รับ อีกทั้งรัฐบาลได้อนุมัติเพิ่มเบี้ยคนพิการจากเดือนละ 800 เป็นเดือนละ 1,000 บาท 

         ส่วนผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุก็มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุได้เช่นกัน ถึงแม้จะเป็นเงินเล็กน้อยแต่เงินส่วนนั้นช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวและทำให้ผู้พิการมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

กลับสู่สารบัญ