สิทธิประกันสังคม

ประกันสังคม ตรวจสอบและวิธีการสมัครสิทธิเพื่อรับเงินก้อนโต กรณีว่างงาน คลอดบุตรฯ

เคยสงสัยไหมว่า เงินที่นายจ้างหักเพื่อจ่ายเข้าสมทบกองทุนประกันสังคม ทุกๆเดือนนั้น มันคืออะไร หลังจากที่จ่ายไปแล้วให้ สิทธิ ประโยชน์อะไรบ้าง แล้วเราจะได้อะไรกลับคืนมาบ้าง และมีวิธีตรวจสอบ เช็คสิทธิของตนเองได้ที่ไหน ทั้งทางออนไลน์และหน่วยงานต่างๆ

วันนี้ Cruisemate รวบรวมคำถามที่หลายคนสงสัย มาเขียนอธิบายให้ง่ายที่สุดกัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีการคลอดบุตร กรณีว่างงาน หรือทำฟัน ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่ประกันสังคมมอบให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตราต่างๆ

หมายเหตุ บทความนี้ ค่อนข้างยาว เราอยากให้ท่านอ่านให้จบ แต่…หากอ่านไม่จบ ท่านสามารถ Bookmark หน้านี้ เพื่อเก็บไว้อ่านต่อได้ โดยทำการกด 3 จุดที่ขวาบน และ Bookmark เพื่อเก็บไว้อ่านจนจบครับ

สารบัญเนื้อหา

ประกันสังคม กองทุนประกันสังคม คือ

ใครมีสิทธิบ้าง

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

วิธีตรวจสอบสิทธิ

ใช้สิทธิอย่างไร

ย้ายโรงพยาบาล

สรุป

ประกันสังคมคืออะไร

ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจกับคำศัพท์ต่างๆกันครับ ว่า คำต่างๆเหล่านี้เช่น ประกันสังคม ผู้ประกันตน มีความหมายว่าอย่างไร

ประกันสังคม คือ การสร้างสิ่งที่เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิต โดยการรวมกันจ่ายของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้ จ่ายเข้ากองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ 


“โดยลูกจ้างและนายจ้างต้องส่งเงินเข้าสบทบกองทุน โดยหักจากฐานเงินเดือน 5% ทุกเดือน”

เพื่อให้ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล ไว้เป็นค่าหมอ ค่ายา ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ที่เกิดขึ้นจากการทำงานและนอกเหนือการทำงาน


ส่วนคำว่า ผู้ประกันตน ก็คือคนที่จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามกฎหมายแล้ว สามารถแบ่งผู้ประกันตนได้ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. มาตรา 33 ภาคบังคับ ก็คือ ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการ กิจการต่าง ทุกท่านนี้แหละครับ อย่างนี้เรียกว่า เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33
 2. มาตรา 39 ภาคสมัครใจ กลุ่มนี้ คือผู้ที่ทำงานแล้ว ลาออกมาเป็นอาชีพอิสระ แต่ยังอยากมีความคุ้มครองตามสิทธินั้นอยู่ ตั้งใจที่จะจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมต่อ แต่มีเงื่อนไขในการเข้ากองทุน กล่าวคือ
  1. ต้องเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับ มาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  2. ลาออกจากงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  3. ไม่เป็นคนทุพพลภาพ
 3. มาตรา 40 ภาคสมัครใจ คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ต้องการมีหลักประกันโดยเข้าร่วมกับกองทุน แต่อายุต้องอยู่ที่ 15-60 ปี เท่านั้นนะครับ

กลับสู่สารบัญ

ใครมีสิทธิบ้าง

ตามที่ได้อธิบายความหมายของผู้ประกันตนแล้วว่า คืออะไร และ มีผู้ใดที่มีสิทธิบ้าง ทั้งมาตรา 33 ,39 และมาตรา 40

 • โดยที่มาตรา 33 นายจ้างจะเป็นคนที่ดำเนินการให้ โดยที่ผู้ประกันตนไม่ต้องลงทะเบียนเอง ถือเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องดำเนินการ
 • ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39, 40 จำเป็นที่ต้องลงทะเบียน ผ่านทาง online เอง

กลับสู่สารบัญ

หมายเหตุ  สมัคร ออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม

ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินเข้ากองทุนเรียบร้อยตามที่กำหนดในกฎหมายแล้วผู้ประกันตนก็จะมีสิทธิในกรณีต่างๆดังนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 7 กรณี

ประโยชน์

 

กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

สมปอง : ถ้าเป็นไข้ ไม่สบาย ต้องเสียค่าใช้จ่ายมั้ย

Cruisemate : ไม่เสียครับแต่ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แบ่งเป็น 2 กรณี

 • เจ็บป่วยทั่วไป ใช้ได้ที่โรงพยาบาลที่เลือกสิทธิไว้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้น 13 โรค)
 • เจ็บป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ ใช้ได้ที่โรงพยาบาลที่เลือกสิทธิ หรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด สำรองจ่ายก่อน แล้วนำหลักฐานมาเบิกตามอัตราที่กำหนด

สมปอง : ค่ารักษาพยาบาลของประกันสังคมเบิกได้เท่าไหร่บ้าง

Cruisemate : กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ผู้ป่วยนอก เบิกค่ารักษาได้ตามที่จ่ายจริง ส่วนผู้ป่วยในเบิกค่ารักษาได้ตามที่จ่ายจริง (ยกเว้น ค่าห้องและค่าอาหารเบิกได้ไม่เกิน 700 บาทต่อวัน)

สมปอง : ถ้าใช้สิทธิรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนละ

Cruisemate : ผู้ป่วยนอก เบิกได้ไม่เกิน 1,000 บาท ผู้ป่วยในแบ่งเป็น 2 กรณี ไม่ได้รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อวัน ค่าห้องและค่าอาหารไม่เกิน 700 บาทต่อวัน หากรักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกิน 4,500 บาทต่อวัน ผ่าตัดใหญ่ไม่เกิน 8,000-16,000 บาทต่อครั้ง

กลับสู่สารบัญ

กรณีคลอดบุตร

สมปอง : ได้รับสิทธิอะไรบ้าง

Cruisemate : เบิกได้ 13,000 บาท ต่อการคลอดแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

สมปอง : มีเงินสงเคราะห์บุตรให้หรือเปล่า

Cruisemate : มีครับ โดยจะจ่ายให้เป็น 50% ของเงินเดือน ทั้งหมด 3 เดือน  (ใช้ได้เฉพาะลูกคนแรกและคนที่ 2)

สมปอง : ใช้สิทธิได้ทั้งสามีและภรรยาเลยหรือไม่

Cruisemate : ไม่ได้ครับ ต้องเลือกใช้สิทธิของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

สมปอง : จ่ายเงินให้ทางไหน

Cruisemate : จ่ายเป็นเงินสด/เช็ค โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับประโยชน์

สมปอง : ต้องยื่นเอกสารอะไรก่อนมั้ย

Cruisemate : มีครับ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01
 • สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด
 • สำหรับผู้เขียนคำร้องเป็นเพศชายให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส (ไม่มีทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองแทน)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 11 ธนาคาร (ชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ)

สมปอง : เตรียมเอกสารครบแล้ว ต้องไปทำเรื่องที่ไหน

Cruisemate : สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัด ที่สะดวก (ยกเว้นสำหนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณะสุข)

กลับสู่สารบัญ

กรณีทุพพลภาพ

สมปอง : ทุพพลภาพคืออะไร

Cruisemate : ทุพพลภาพ คือ สูญเสียอวัยวะของร่างกาย หรือสูญเสียสภาพจิตใจ ทำให้ความสามารถในการทำงานลดลง

สมปอง : มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

Cruisemate : ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพ

สมปอง : ได้สิทธิอะไรบ้าง

Cruisemate : เงินทดแทนรายได้ เป็น 2 กรณี

 • ทุพพลภาพรุนแรง ได้รับเงิน 50% ของเงินเดือน เป็นรายเดือนตลอดชีวิต
 • ทุพพลภาพไม่รุนแรง ได้รับเงินตามเกณฑ์และระยะเวลาตามที่กำหนด

สมปอง : ค่ารักษาพยาบาลต้องไม่เกินเท่าไหร่

Cruisemate : รักษาในรพ.ของรัฐ ผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริง ส่วนผู้ป่วยใน จ่ายค่ารักษาในแก่โรงพยาบาล
หากรักษาในรพ.เอกชน เป็นผู้ป่วยนอกจ่ายไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน หากเป็นผู้ป่วยในจ่ายไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน

สมปอง : ประกันสังคมจ่ายค่าใช่จ่ายอื่นๆให้อีกมั้ย

Cruisemate : มีครับ จะจ่ายเป็นค่ารถพยาบาลรับส่งผู้ป่วย ไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน

กลับสู่สารบัญ

กรณีเสียชีวิต

สมปอง : หากเสียชีวิตจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง

Cruisemate : ได้ค่าทำศพ 40,000 บาท และเงินสงเคราะห์

สมปอง : เงินสงเคราะห์จ่ายให้ใคร

Cruisemate : จ่ายให้กับคนที่ผู้ประกันตนระบุชื่อไว้ หากไม่ได้ระบุไว้ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้สามีหรือภรรยา บิดา มารดา และบุตรในจำนวนเท่าๆกัน

สมปอง : มีเงื่อนไขอื่นๆอีกมั้ย

Cruisemate : มีครับ โดยที่จะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเสียชีวิต จึงจะได้รับผลประโยชน์นั้นๆ

กลับสู่สารบัญ

กรณีชราภาพ

Cruisemate : สำหรับผลประโยชน์ในกรณีชราภาพจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ บำนาญ และ บำเหน็จ

สมปอง : เงื่อนไขรับเงินบำนาญมีอะไรบ้าง

Cruisemate : มี 3 เงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิกรณีบำนาญดังนี้ครับ

 • ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน (ติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันก็ได้)
 • อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

สมปอง : แล้วเงื่อนไขของบำเหน็จละ

Cruisemate : มี 3 เงื่อนไขเหมือนกัน ดังนี้

 • จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน
 • อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
 • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

สมปอง : จะได้ผลโยชน์อะไรบ้าง

Cruisemate : แต่ละคนมีสิทธิได้รับเงินบำนาญหรือบำเหน็จไม่เท่ากัน
“ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

กลับสู่สารบัญ

กรณีว่างงาน

สมปอง : ตอนนี้ไม่มีงานทำ ประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้หรือเปล่า

Cruisemate : ได้ครับ จะแบ่งเป็น 2 กรณี

หากถูกเลิกจ้าง จะได้เงินชดเชย 50% ของเงินเดือน เงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งหมด 180 วัน

ส่วนในกรณีที่ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้เงินชดเชย 30% ของเงินเดือน เงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งหมด 90 วัน

สมปอง : ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ถึงจะได้เงินชดเชย

Cruisemate : มีครับ

 • ต้องส่งเงินเข้าสมทบกองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน
 • ไม่ได้ทำงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
 • ต้องขึ้นทะเบียน บนเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วัน และต้องรายงานตัวตามกำหนดไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
 • พร้อมทำงานตามที่รัฐจัดหางานให้
 • ไม่ปฏิเสธในการฝึกงาน
 • ต้องไม่ถูกเลิกงานจากการทุจริต ทำให้นายจ้างเสียหาย ผิดข้อบังคับ ทิ้งหน้าที่ในการทำงานติดต่อกัน 7 วันโดยไม่มีเหตุอันควร ได้รับโทษจำคุก และต้องไม่ใช่ผู้ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

สมปอง : ลาออกแล้ว สิทธิปะกันสังคมจะยังอยู่มั้ย

Cuisemate : ยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้อยู่ แต่ใช้ได้ต่ออีก 6 เดือนหลังจากลาออก

สมปอง : ใช้สิทธิอะไรได้บ้าง

Cruisemate : ใช้สิทธิในกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ  ตลอดบุตร และเสียชีวิต

สมปอง : หากเลยหลัง 6 เดือนไปแล้ว ยังไม่ได้ทำงาน สิทธิจะหายไปหรือไม่

Cruisemate :  หายครับ หากต้องการใช้สิทธิอยู่ ต้องสมัคร เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แทน (แต่ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และยื่นคำร้องภายใน 6 เดือน) สามารถยื่นคำร้องได้ทางออนไลน์

สมปอง : ไม่อยากส่งเงินสมทบ แล้วจะใช้สิทธิรักษาพยาบาลอะไรได้บ้าง

Cruisemate : จะได้รับเป็นสิทธิประกันสุขภาพ หรือบัตรทองแทนอัตโนมัติครับ

กลับสู่สารบัญ

อธิบายสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่ควรรู้ เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
คลิกดูคลิปได้เลยครับ

กรณีทำฟัน

สมปอง : เคยได้ยินว่าประกันสังคมทำฟัน ฟรีได้

Cruisemate : ฟรีครับ ต้องไม่เกิน 900 บาทต่อปี และใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ร่วมรายการนะครับ

กลับสู่สารบัญ

ทำฟันประกันสังคม

วิธีตรวจสอบสิทธิ

สมปอง : เช็คสิทธิประกันสังคมได้ที่ไหน

Cruisemate : สามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แอพพลิเคชั่น SSO Connect หรือเบอร์โทรสายด่วน 1506

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกให้สมัคร สมาชิกออนไลน์ก่อน พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย ระบบจะแสดงยอดเงินทั้งหมดที่เคยส่งเงินสมทบ สิทธิประโยชน์ เปลี่ยนสถานพยาบาลได้ด้วย

กลับสู่สารบัญ

ใช้สิทธิ์อย่างไร

Cruisemate : หากเป็นคนไทยเพียงยื่นบัตรประชาชน ให้กับโรงพยาบาลที่เลือกเพื่อใช้สิทธิรักษา ถ้าเป็นต่างด้าวต้องยื่นบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทางคู่กัน

กลับสู่สารบัญ

ย้ายโรงพยาบาล

สมปอง : อยากย้ายสิทธิรักษาพยาบาลไปโรงพยาบาลอื่นทำยังไงบ้าง

Cruisemate : มี 3 ช่องทาง สามารถเปลี่ยนได้เองที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แอพพลิเคชั่น หรือแจ้งฝ่ายบุคคลของบริษัทเปลี่ยนให้ก็ได้ครับ

สมปอง : ย้ายได้เมื่อไหร่

Cruisemate : แจ้งย้ายได้ปีละครั้ง ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. ทุกปี

กลับสู่สารบัญ

หากไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนหลังจาก 3 เดือน จะไม่สามารถใช้สิทธิรักษานี้ได้ แต่จะเปลี่ยนเป็นสิทธิประกันสุขภาพ หรือบัตรทองให้อัตโนมัติเลยครับ

สรุปสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม

จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของสิทธิประกันสังคมมีมากกว่าให้สิทธิรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้สิทธิประโยชน์ในกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และเสียชีวิต รวมถึงสิทธิทำฟันฟรี โดยแต่ละคนจะได้รับสิทธิแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งเงินสมทบเข้ากองทุน แต่เรามั่นใจว่าเงินที่จ่ายไปจะไม่จ่ายทิ้งไปเปล่าๆแน่นอน

กลับสู่สารบัญ