เบี้ยผู้สูงอายุุ

เบี้ยผู้สูงอายุ 2562 รอบนี้ได้เท่าไหร่ ด่วน!!เช็คเงื่อนไขก่อนพลาดสิทธิลงทะเบียน

 ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้น และหลายท่านยังมีความสงสัย ไม่เข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ นั่นก็คือ การรับเบี้ยผู้สูงอายุ หรือเบี้ยคนชรา 2562 เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในส่วนที่จะได้รับเงินตรงนี้ไป รถเข็นไฟฟ้า Cruisemate จึงขอที่จะนำมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้ ว่ามีเงื่อนไขอย่างไร ได้เท่าไหร่ ซึ่งคำถามต่างๆเหล่านี้ ถือเป็นคำถามที่พบกันได้บ่อย

สารบัญเนื้อหา

เบี้ยผู้สูงอายุคืออะไร

ใครมีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนรับได้ที่ไหน

ได้เท่าไหร่

รับเงินที่ไหน

สรุป

เบี้ยผู้สูงอายุคืออะไร

เบี้ยผู้สูงอายุ คือ สวัสดิการเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ไว้ให้กับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยให้เงินช่วยเหลือทุกเดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ซึ่งแต่ละปีรัฐบาลได้เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุทุกปี จะมอบให้กับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562 มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ

กลับสู่สารบัญ

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ

สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562 จะต้องมีเงื่อนไข คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • สัญชาติไทย ต้องเป็นคนไทย ที่อยู่ในเมืองไทยเท่านั้น หากเป็นสัญชาติอื่น แต่อยู่ในเมืองไทย ก็ไม่มีสิทธิรับเงินนะครับ
 • อายุ 59 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้สูงอายุที่ทราบแค่ปีพ.ศ. เกิด แต่ที่ไม่ทราบวัน และ เดือนเกิดที่แน่ชัด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ตามปีพ.ศ.ที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร เช่น หากในบัตรประชาชนไม่ระบุวันเกิด แต่ระบุแค่ปีพศ.2495 ให้ถือว่า เกิดวันที่ 1 มกราคม 2495
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสากิจใดๆอยู่ก่อนแล้ว เช่น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รายได้ประจำ เงินเดือน ค่าตอบแทนที่รัฐให้เป็นประจำ รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ (มีข้อยกเว้นสำหรับผู้พิการ และผู้ป่วยตามที่ประกาศในระเบียบ)

กลับสู่สารบัญ

หากผู้พิการท่านใด ที่ยังไม่ได้ขอรับเงินคนพิการ
สามารถอ่านเงื่อนไข และขั้นตอนต่างๆ เพื่อขอรับสิทธิได้เลยครับ

ลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุที่ไหน

หลังจากที่ผู้สูงอายุ ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 3 ข้อ คือ ต้องเป็นสัญชาติไทย อายุเกิน 59 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เคยได้รับสวัสดิการจากรัฐใดๆ สามารถลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการลงทะเบียนจะแบ่งตามเขตพื้นที่

 • กรุงเทพมหานคร ต้องไปที่สำนักงานเขตที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ต่างจังหวัด ต้องไปที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หากผู้สูงอายุท่านใดไม่สะดวกไปลงทะเบียนด้วยตนเอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้กับตัวแทน เป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะสามารถให้ตัวแทนนั้นมายื่นลงทะเบียนแทนได้ครับ

กลับสู่สารบัญ

เบี้ยผู้สูงอายุใช้หลักฐานอะไรบ้าง

กรณีผู้สูงอายุลงทะเบียนด้วยตนเอง

ต้องไปลงทะเบียนที่สำนักเขต หรือ อบต.ที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • บัตรประชาชนตัวจริงที่มีรูปถ่ายตนเอง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด หรือใช้บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ พร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 • สมุดบัญชีธนาคารเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สูงอายุขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

กรณีมอบอำนาจ

หากผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนแทน โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจ (กรอกแบบฟอร์มตามเอกสาร ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อขอแบบฟอร์ม)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ

กลับสู่สารบัญ

ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุได้เมื่อไหร่

การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ ตามวัน เดือน ปีเกิด โดยแบ่งตามเกณฑ์วันเกิดครับ ให้เอาวันที่ 2 กันยายน 2503 เป็นตัวตั้งครับ ดังนี้

 • ถ้าเกิดก่อน 2 กันยายน 2503 ให้ลงทะเบียนช่วงเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2562 (รับเงินงบประมาณปี 2563)
 • ถ้าเกิดหลัง 2 กันยายน 2503 ให้ลงทะเบียนเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562 (รับเงินงบประมาณปี 2564) 

ผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนต.ค.-พ.ย.62 และเดือนม.ค.-ก.ย. 63

กลับสู่สารบัญ

คนที่เคยลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุแล้ว ต้องลงทะเบียนอีกไหม

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ทุกปี ลงครั้งเดียวสามารถรับสิทธิ์ได้ตลอดชีวิต

ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุย้ายที่อยู่(ตามทะเบียนบ้าน) หรือมีปัญหา รายชื่อตกหล่น ไม่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ถึงค่อยไปแก้ไขปรับปรุง ยืนยันข้อมูลให้สมบูรณ์ตามเงื่อนไข

กลับสู่สารบัญ

เบี้ยผู้สูงอายุได้เท่าไหร่

เบี้ยผู้สูงอายุได้เท่าไหร่

ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุได้เท่าไหร่ ตามเงื่อนไข ที่กำหนดนั้นขึ้นอยู่กับตามช่วงอายุ และจำนวนเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือจะเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได โดยรัฐจะจ่ายให้เป็นรายเดือนโดยปกติจะได้รับทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนตลอดชีวิต ดังนี้

600 บาท/เดือน  สำหรับ ผู้มีอายุ 60-69 ปี 

700 บาท/เดือน  สำหรับ ผู้มีอายุ 70-79 ปี 

800 บาท/เดือน  สำหรับ ผู้มีอายุ 80-89 ปี 

1,000 บาท/เดือน  สำหรับ ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป

กลับสู่สารบัญ

รับเงินได้ที่ไหน

หลังจากที่รู้แล้วว่าเงินที่ผู้สูงอายุจะได้รับนั้น ได้เท่าไหร่ โดยขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ดังนั้นผู้สูงอายุสามารถรับเงินเบี้ย โดยเลือกได้หลากหลายตามช่องทางดังนี้

กรณีผู้สูงอายุรับเงินด้วยตนเอง

 • รับเงินสดด้วยตนเอง
 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้สูงอายุ

กรณีผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน

 • ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับเงินสดแทนผู้สูงอายุ
 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

สำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์จะรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ก็อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนกันให้เรียบร้อย

กลับสู่สารบัญ

รัฐบาลยังให้เงินช่วยเหลือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับปี 2563 โดยยังจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม

สรุปเงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ

สวัสดิการเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลเป็นผู้แจกให้กับผู้สูงอายุที่เกิน 60 ปี และมีสัญชาติไทย คือ เบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยรัฐจะจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุด ดังนั้นการขอรับเบี้ยปี 2562 มีเงื่อนไข การขอลงทะเบียนตามที่กล่าวมา และได้ท่าไหร่จะขึ้นอยู่กับช่วงอายุ เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากัน

รายละเอียดเพิ่มเติม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานสวัสดิการสังคม โทร. 0 2245 5166 โทรสาร 0 2245 5166

กลับสู่สารบัญ