Tag Archives: วีลแชร์ไฟฟ้า

เริ่มต้นใช้งานรถเข็นไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

เนื่องจากผู้สูงอายุ ผู้พิการนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย หรือเดินทางได้ไกลเหมือนวัยหนุ่มสาว แถมยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางมากเป็นพิเศษ รถเข็นไฟฟ้าจึงถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และผู้พิการให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต ทำกิจกรรมได้อิสระเหมือนอย่างเคย ดังนั้นการเริ่มต้นใช้งานรถเข็นไฟฟ้าเป็นครั้งแรกและทุกครั้ง ต้องให้ปลอดภัย ผู้ใช้งาน และผู้ดูแลต้องทำอย่างไรบ้าง [...]

ความปลอดภัยของรถเข็นไฟฟ้า
ระบบความปลอดภัยของรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้า

ในปัจจุบันรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้ามีมากมายหลายรุ่นให้ได้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม มีผู้นิยมใช้งานรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้ามากขึ้นและแพร่หลายขึ้น รถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าช่วยให้ผู้ใช้งานไปไหนมาไหนได้สะดวกและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ลดภาระของผู้ดูแล ที่แตกต่างจากแต่ก่อนที่ใช้เป็นรถเข็นแมนนวน ต้องมีผู้ดูแลคอยช่วยเข็นและผู้ใช้งานต้องใช้มือหมุนล้อเองทำให้เกิดการบาดเจ็บระหว่างใช้งานได้บ่อยๆ รถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าได้เสริมความปลอดภัยเพิ่มเติมจากรถเข็นทำธรรมดาให้ผู้ใช้งานได้รู้สึกมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในขณะใช้งาน [...]